Role zawodowe

Jesteśmy firmą partnerską, która oferuje każdemu profesjonaliście możliwość stania się członkiem kolektywu partnerskiego

Management Solutions oferuje stałą możliwość rozwijania talentów i wykazywania się umiejętnościami we wszystkich kategoriach zawodowych, które tworzą strukturę organizacyjną naszej firmy.

Poniżej opisujemy szczegółowo role przypisane do każdego ze stanowisk. Przedstawiona klasyfikacja jest zgodna z porządkiem rosnącym w zależności od stażu pracy konsultanta w naszej firmie.

Asystent (2 lata)

Ta kategoria to pierwszy poziom odpowiedzialności dla konsultantów, którzy dołączają do naszej firmy po ukończeniu studiów wyższych (lub dołączają jako stażyści w trakcie studiów). W tym pierwszym dwuletnim okresie konsultant jest odpowiedzialny za rozwiązanie konkretnego aspektu projektu, w który jest zaangażowany. Specyfika ich pracy różni się w zależności od profilu i realizowanego projektu; możemy jednak wyróżnić następujące cechy wspólne dla każdego z nich: prezentują i współtworzą końcowe rezultaty projektu, przedstawiają swoje wyniki Seniorowi projektu, znają i mają dostęp do globalnej wizji problemu postawionego przez klienta, jak również rozwiązania zaproponowanego przez Kancelarię.

Starszy (2 lata) i doświadczony starszy (2 lata)

Starsi konsultanci odgrywają niezwykle aktywną rolę w rozwoju projektu: identyfikują problemy, formułują hipotezy, bezpośrednio zarządzają relacjami z działami klienta zaangażowanymi w projekt, proponują rozwiązania i zapewniają ich prawidłowe wykonanie.

W ciągu 4 lat pracy Senior przejmuje coraz większą odpowiedzialność za znaczenie projektów, w których uczestniczy, a w ostatnich latach kieruje najistotniejszymi projektami Kancelarii.

To właśnie w tych latach jego kariera zawodowa osiąga wystarczający poziom specjalizacji, by móc zintegrować się wyłącznie z funkcjonalnym i/lub sektorowym obszarem wiedzy. Ta specjalizacja funkcjonalna jest naturalnym efektem pracy wykonywanej w ciągu 6 lat doświadczenia zawodowego w Firmie.

Inspektor (2 lata)

Kiedy Starszy Konsultant jest gotowy do przyjęcia kolejnego poziomu odpowiedzialności, obejmuje stanowisko Supervisora. Ten etap, pomyślany jako etap pośredni przed dołączeniem do zespołu kierowniczego, stanowi pierwszy poziom zarządzania w Firmie. Supervisor nadzoruje codzienne relacje z obecnymi klientami, przedstawia wyniki zakończonych projektów oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zarządzanie zespołem, przydzielanie zadań i ról oraz rozwiązywanie złożonych problemów.

Kierownik (4-6 lat)

Managerzy zarządzają kilkoma projektami równolegle, u jednego lub kilku klientów, w zależności od ich stażu w danej kategorii.

Jednocześnie odpowiadają za poszerzanie relacji zawodowych ze swoimi stałymi klientami oraz aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji wewnątrz firmy.

Ponadto są oni odpowiedzialni za podnoszenie i poszerzanie poziomu wiedzy w dziedzinach, za które są odpowiedzialni, przyczyniając się do utrzymania zróżnicowanej wartości rynkowej w dziedzinach, w których się specjalizujemy.

W miarę rozwoju zawodowego, do ich obowiązków należeć będzie poszerzanie bazy klientów i utrzymywanie pozycji lidera w swoich obszarach działalności.

Dyrektor (1-2 lata)

Konsultanci, którzy zostali dyrektorami, musieli wykazać się umiejętnością kierowania i tworzenia zespołów wyspecjalizowanych pod względem sektorowym i funkcjonalnym. Jednocześnie musieli oni aktywnie przyczynić się do rozwoju wiedzy firmyi wnieść doświadczenie w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług doradczych dla swoich klientów. W wielu przypadkach funkcje dyrektora są podobne do funkcji partnera, ponieważ przyjmuje on na siebie obowiązki związane ze sprzedażą i zarządzaniem klientami. Z kolei dyrektorzy są odpowiedzialni za rozwijanie naszych profesjonalnych relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Partner

Dostęp do funkcji Partnera uzyskuje się po pomyślnym przejściu wszystkich poprzednich etapów, w których konsultant wykazał się chęcią do rozwoju, zdobywaniem i poszerzaniem poziomu doradztwa świadczonego w firmie, wnoszeniem swojego sprawdzonego talentu do kapitału zakładowego firmy oraz zaangażowaniem w zachowanie wartości, na których opiera się firma Management Solutions. Czas trwania tego etapu jest nieograniczony, a w jego trakcie konsultant będzie przyczyniał się do rozwoju i wzrostu firmy, zgodnie z zasadami doskonałości i zaangażowania, które przyświecają naszym zasadom.

 

Roles profesionales

 

Powiązane linki