Obszar R&D

Opracowujemy i wdrażamy własne rozwiązania w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb branż, w których działamy

W Management Solutions projektujemy rozwiązania, które łączą nasze możliwości twórcze (czerpiąc z naszej wiedzy, umiejętności i talentu) z naukowym wsparciem (metodologią) i dostosowaniem do konkretnego środowiska, zobowiązując się jednocześnie do ich skutecznego wdrożenia.

Podejście to dotyczy nie tylko każdego projektu, w który jesteśmy zaangażowani w celu dostarczenia wyników naszym klientom, ale także wcześniejszych prac badawczo-rozwojowych, które są niezbędne we wszystkich dziedzinach działalności Management Solutions.

Obecna sytuacja gospodarcza i zmieniające się otoczenie regulacyjne wymagają powołania specjalistycznego zespołu ds. badań i rozwoju, który zajmie się szeroko zakrojonymi pracami badawczymi i zarządzaniem wiedzą, co ostatecznie zapewni naszym klientom świadczenie usług najwyższej jakości.

Nasza praktyka

Zespół ds. Badań i Rozwoju, w którym uczestniczą specjaliści z różnych biur naszej firmy, świadczy usługi na rzecz naszych specjalistów i klientów w zakresie aspektów metodologicznych, w tym stosowania najlepszych praktyk w dziedzinie nauki o danych, uczenia maszynowego, modelowania i Big Data, jak również w zakresie analizy regulacyjnej i sytuacji makroekonomicznej, w ramach zdecydowanego dążenia do utrzymania Management Solutions w czołówce sektora i reagowania na rosnące zapotrzebowanie rynku na innowacje.

Zespół ds. badań i rozwoju dysponuje zespołem naukowców zajmujących się badaniem nowych aplikacji, a także konsultantami specjalizującymi się w regulacjach i ekonomii. Pełni on również funkcję centrum zarządzania wiedzą firmy, ze szczególnym naciskiem na organizowanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, za pośrednictwem publikacji, intranetu i stron internetowych, a także aplikacji mobilnej służącej do ostrzegania w kwestiach regulacyjnych.

Zespół ds. badań i rozwoju również utrzymuje ścisłą współpracę z uczelniami, rozwijając wiedzę poprzez katedry uniwersytecko-biznesowe, oferując prace dyplomowe w ramach programów podyplomowych i doktoranckich, praktyki zawodowe na wydziałach matematyki, statystyki i fizyki oraz seminaria dydaktyczne w ramach programów studiów magisterskich.

Ponadto dział ds. Badań i Rozwoju pełni funkcję rektora w firmie, koordynując działalność katedr wiedzy i biorąc czynny udział w zarządzaniu programami studiów podyplomowych, w których uczestniczą specjaliści Management Solutions.

Nasza oferta usług

  • Kontrola jakości i spójność metodologii.
  • Wsparcie dla projektów z komponentem metodologicznym.
  • Badania: analiza i rozwój metodologii pomiarów ilościowych w wiodących dziedzinach wiedzy.
  • Innowacje: modele business intelligence do podejmowania decyzji oraz narzędzia sztucznej inteligencji.
  • Przygotowywanie regularnych publikacji (białe księgi, raporty sytuacyjne itp.).
  • Upowszechnianie wiedzy za pośrednictwem publikacji, intranetu, stron internetowych oraz aplikacji mobilnej do obsługi alertów regulacyjnych "FinRegAlerts".
  • Szkolenia wewnętrzne (specjaliści firmy) i zewnętrzne (klienci i uczelnie).

Powiązane linki