1. Kim jesteśmy

Zgodnie z postanowieniami artykułu 10 Ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym ("LSSI"), niniejszym informujemy, że strona internetowa o adresie URL www.managementsolutions.com (zwana dalej "Stroną" lub "Portalem") jest własnością i jest zarządzana przez GMS Management Solutions, S.L. (zwana dalej w skrócie "MS" lub "Management Solutions"), posiadająca numer C.I.F. B-83509307, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie (Hiszpania), Tom 18.271, Folio 219, Section 8ª, Strona M-316664, z adresem: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madryt, Hiszpania.

Więcej informacji na temat MS i sposobów kontaktowania się z nami można znaleźć w sekcji "Gdzie nas znaleźć" na portalu.

2. Treść noty prawnej

2.1 Przyjęcie noty prawnej

Niniejsza Informacja prawna reguluje korzystanie z usług, które MS udostępnia użytkownikom Internetu za pośrednictwem strony internetowej.
Dostęp do Portalu i korzystanie z niego przez użytkownika (zwanego dalej "Użytkownikiem") oznacza, że akceptuje on w całości i zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w Polityce Prywatności Portalu. Kliknij tutaj, jeśli chcesz uzyskać dostęp do wspomnianej Polityki prywatności. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem za każdym razem, gdy zamierza korzystać z Portalu, gdyż warunki korzystania z niego mogą ulec zmianie.
Za pośrednictwem Portalu, MS oferuje Użytkownikowi m.in. następujące usługi: (i) informacje o różnych usługach oferowanych przez państwo członkowskie; (ii) publikacje periodyczne państwa członkowskiego; (iii) informacje o wydarzeniach; (iv) informacje o karierze zawodowej w państwie członkowskim. Korzystanie z wyżej wymienionych usług może podlegać szczególnym warunkom lub instrukcjom, które muszą zostać zaakceptowane przez Użytkownika i które, jak wskazano w każdym konkretnym przypadku, zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują niniejsze Warunki korzystania.

2.2 Warunki korzystania z portalu

Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dostarczanej przez dostawcę usług telekomunikacyjnych zakontraktowanego przez Użytkownika. Usługi świadczone przez Państwa Członkowskie mają cenę wskazaną w odpowiedniej ofercie usług i w żadnym wypadku nie są świadczone za pośrednictwem Portalu.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze strony w celach oszustwa oraz nie podejmować żadnych działań, które mogą zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom MS lub osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się również nie podejmować żadnych działań mających na celu uszkodzenie, unieważnienie lub przeciążenie serwisu, a także w jakikolwiek sposób utrudniających jego normalne użytkowanie i działanie.
Użytkownik jest informowany, że w przypadku naruszenia przez niego treści niniejszego regulaminu, Polityki Prywatności lub innych szczególnych warunków zawartych w Portalu, MS zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia jego dostępu do Portalu, podejmując wszelkie niezbędne w tym celu środki techniczne. MS zastrzega sobie również prawo do zastosowania takich środków w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik narusza którekolwiek z postanowień i warunków zawartych w wyżej wymienionych instrumentach.

Informujemy, że MS zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do decydowania o ciągłości usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

Ponadto, informujemy , że MS zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownika do niektórych obszarów Portalu (obszary zawodowe), w takich przypadkach konieczne jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji poprzez podanie wymaganych danych oraz wybranie identyfikatora i hasła, które musi on zachować i sumiennie stosować.

2.3 Własność intelektualna i przemysłowa

Prawa własności intelektualnej do układu zawartości portalu (prawo sui generis do bazy danych), jego projektu graficznego (look & feel), programów komputerowych (w tym kodów źródłowych), a także różnych elementów składających się na Portal - tekstów, grafiki, zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych itp. (zwanych dalej "Zawartością")
- należą do MS lub jego licencjodawców. W odniesieniu do oznaczeń odróżniających zawartych w portalu (znaki towarowe i nazwy handlowe) stanowią one własność MS lub jego licencjodawców.

Korzystanie z portalu przez użytkownika nie oznacza przeniesienia na niego jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej do portalu, zawartości i/lub znaków rozpoznawczych MS. W tym celu, na mocy niniejszych warunków korzystania, z wyjątkiem przypadków, w których jest to prawnie dozwolone lub za uprzednią zgodą MS, Użytkownikowi wyraźnie zabrania się powielania, przekształcania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania, wyodrębniania i/lub ponownego wykorzystywania portalu, jego treści i/lub znaków rozpoznawczych MS.

2.4 Polityka dotycząca linków ("Linki")

2.4.1 Tworzenie łączy do portalu

Tworzenie linków do Strony jest zabronione, chyba że MS wyrazi na to wcześniej pisemną zgodę. W każdym przypadku, po zatwierdzeniu połączenia przez MS, musi ono zostać ustanowione na następujących warunkach:

 • Łącze będzie prowadziło tylko do strony głównej portalu.
 • Link nie może składać się z ramek lub ramek umożliwiających przeglądanie portalu za pośrednictwem adresów internetowych innych niż adresy portalu lub w jakikolwiek inny sposób pokazujących informacje Portalu wraz z informacjami zawartymi na innych stronach internetowych.
 • Strona, która zamieszcza link (zwana dalej "Stroną zamieszczającą link") nie może zamieszczać żadnych fałszywych, niedokładnych lub błędnych informacji na temat portalu i/lub MS.
 • Pod żadnym pozorem zezwolenie udzielone przez MS nie oznacza, że: (i) sponsoruje, współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje treści i/lub usługi świadczone za pośrednictwem Strony z odnośnikiem; ani (ii) nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronie z odnośnikiem.
 • Strona z odnośnikiem musi być zgodna z prawem i w żadnym wypadku nie może zawierać treści, własnych lub należących do osób trzecich, które: (i) są niezgodne z prawem, szkodliwe lub sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami (pornograficzne, brutalne, rasistowskie itp.); (ii) wywołują lub mogłyby wywołać u użytkownika fałszywe przekonanie, że MS wspiera, aprobuje, stosuje lub w jakikolwiek inny sposób popiera idee, stwierdzenia lub wypowiedzi, zgodne lub niezgodne z prawem, których nadawcą jest MS; oraz (iii) są nieodpowiednie lub nieistotne w odniesieniu do działalności MS.

W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z powyższych warunków, MS niezwłocznie i bez uprzedzenia usunie link.

2.4.2 Witryny połączone

Aby ułatwić użytkownikowi znalezienie dodatkowych informacji, zamieściliśmy różne techniczne urządzenia łączące, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do innych stron internetowych (zwanych dalej "stronami połączonymi"). W takich przypadkach MS działa jako pośredniczący usługodawca, zgodnie z postanowieniami art. 17 ustawy LSSI. Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych aktów prawnych, MS nie ponosi odpowiedzialności za usługi i treści udostępniane za pośrednictwem Stron Powiązanych, chyba że posiada rzeczywistą wiedzę o ich bezprawności i nie wyłączył linku przy zachowaniu należytej staranności.
W żadnym wypadku istnienie witryn powiązanych nie oznacza rekomendacji, promocji, identyfikacji lub zgodności MS z oświadczeniami, treściami lub usługami świadczonymi za pośrednictwem witryn powiązanych. W związku z tym MS nie ponosi odpowiedzialności za treści stron powiązanych, ani za ich warunki użytkowania i politykę prywatności, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie i zaakceptowanie tych
warunków za każdym razem, gdy uzyskuje do nich dostęp i z nich korzysta.
W przypadku, gdy użytkownik uzna, że na stronach powiązanych znajdują się treści nielegalne, szkodliwe, oczerniające, naruszające prawo lub nieodpowiednie, może powiadomić MS na następujący adres e-mail: legal@managementsolutions.com.

2.5 Informowanie o działaniach o charakterze niedozwolonym i niewłaściwym

W przypadku, gdy Użytkownik lub jakikolwiek inny użytkownik Internetu otrzyma wiadomość, że jakikolwiek rodzaj informacji lub treści Portalu lub udostępnianych za jego pośrednictwem jest niezgodny z prawem, szkodliwy dla praw osób trzecich, sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub w inny sposób szkodliwy lub sprzeczny z moralnością, obyczajami i zwyczajami, może skontaktować się z MS za pośrednictwem następującego adresu e-mail legal@managementsolutions.com, wskazując następujące punkty:
następujące punkty:

 • Dane osobowe osoby dzwoniącej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Opis faktów wskazujących na niezgodny z prawem lub niewłaściwy charakter treści lub informacji oraz konkretny adres, pod którym są one dostępne.
 • W przypadku naruszenia praw osób trzecich, takich jak prawa własności intelektualnej i przemysłowej, należy podać dane właściciela naruszonego prawa, jeżeli jest nim osoba inna niż strona przekazująca informacje. Podobnie należy przedstawić tytuł prawny potwierdzający własność naruszonych praw oraz, w stosownych przypadkach, upoważnienie do działania w imieniu właściciela, jeśli jest nim osoba inna niż strona przekazująca informacje.

Odebranie przez MS zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie oznacza, zgodnie z postanowieniami ustawy LSSI, jego faktycznej wiedzy o działaniach i/lub treści wskazanej przez rozmówcę, chyba że jest to jawne i oczywiste. W każdym przypadku MS zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia treści, które, choć nie są nielegalne, są sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, ważąc w każdym przypadku dobra prawne stron pozostających w konflikcie.

2.6 Odpowiedzialność MSC

Użytkownik powinien mieć świadomość, że komunikacja za pośrednictwem sieci otwartych jest narażona na wiele zagrożeń, które czynią ją niebezpieczną. Do obowiązków użytkownika należy podjęcie wszelkich odpowiednich środków technicznych w celu rozsądnej kontroli tych zagrożeń, a w szczególności posiadanie aktualnych systemów wykrywania złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy, trojany itp. oraz posiadanie aktualnych poprawek bezpieczeństwa w odpowiednich przeglądarkach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych, który będzie w stanie dostarczyć rozwiązania odpowiednie do potrzeb użytkownika. MS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku zagrożeń związanych z wykorzystywanym medium lub spowodowanych lukami w systemach i narzędziach. MS nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa swoich systemów i chociaż zastosowało odpowiednie środki bezpieczeństwa, nie można całkowicie wykluczyć istnienia luk w zabezpieczeniach, dlatego też Użytkownik musi zachować ostrożność podczas korzystania z portalu. MS ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane korzystaniem z portalu tylko wtedy, gdy szkody te są spowodowane bezpośrednio umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem MS, a ze strony Użytkownika nie wystąpiło żadne zaniedbanie.
W szczególności, MS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane w sprzęcie komputerowym Użytkownika przez wirusy, trojany lub jakiekolwiek inne szkodliwe elementy.
 • Szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone Użytkownikowi w wyniku awarii lub rozłączeń w sieciach telekomunikacyjnych, które prowadzą do zawieszenia, odwołania lub przerwania świadczenia usługi Portalu w trakcie jej świadczenia. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Portalu wymaga usług świadczonych przez osoby trzecie pozostające poza kontrolą MS (na przykład: operatorzy sieci telekomunikacyjnych, dostawcy itp.), których niezawodność, jakość, ciągłość i działanie nie odpowiada
 • Szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe, w tym utrata zysków, przychodów lub danych, poniesione przez którąkolwiek ze stron lub stronę trzecią.
 • Informacje o osobach trzecich w przypadkach, w których działa jako dostawca usług pośrednictwa w rozumieniu LSSI, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje faktyczna wiedza na ten temat, a odpowiednie informacje nie zostały wycofane.

Informacje udostępniane przez MS za pośrednictwem portalu nie stanowią profesjonalnej opinii ani usługi doradczej, a jedynym celem portalu jest dostarczenie Użytkownikom ogólnych informacji uzyskanych z danych publicznych, przy czym MS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i aktualność takich danych. MS nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na portalu, ponieważ treści zamieszczone na portalu mają charakter ogólny i nie stanowią świadczenia jakiejkolwiek usługi doradczej, w związku z czym informacje te są niewystarczające do podejmowania przez użytkownika decyzji zawodowych lub biznesowych.

2.7 Ochrona danych

Jak wskazano w punkcie 2.1 niniejszego regulaminu, kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników korzystających z portalu reguluje Polityka Prywatności, a także noty prawne dołączane do poszczególnych formularzy zbierania danych zawartych w portalu.

2.8 Inne

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszej Informacji prawnej zostanie uznane za nieważne, zostanie ono wycofane lub zastąpione innym. W każdym przypadku takie stwierdzenie nieważności nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania.