Instytucje finansowe

Aktywnie uczestniczymy w procesie transformacji branży usług finansowych

Sektor finansowy jest pogrążony w procesie głębokich przemian, na które składają się co najmniej trzy główne elementy (poza wspomnianymi wcześniej skutkami pandemii): i) otoczenie makroekonomiczne (w którym nadal utrzymują się niskie stopy procentowe, mimo presji inflacyjnej), ii) regulacje i nadzór oraz iii) transformacja cyfrowa; elementy te mają bezpośredni wpływ na rentowność instytucji finansowych (obniżenie marż, presja na koszty i ROE). Według EBA, 30% europejskich instytucji finansowych planuje wprowadzenie zmian w swoim modelu biznesowym w związku z tymi czynnikami.

Kontekst makro jest uwarunkowany przez wspomniane wcześniej kwestie (pandemia, szok podażowy itp.), które - choć w mniejszym stopniu niż początkowo oczekiwano - wywierają presję na koszty kredytu.), w zamian za większe bezpieczeństwo i wypłacalność systemu jako całości, co strukturalnie obniża rentowność banków, a bezpośrednie koszty dostosowania się do nich są dla banków bardzo znaczące. Oczekuje się jednak pewnej stabilizacji w perspektywie średnioterminowej, w miarę zbliżania się do końca procesu transformacji regulacyjnej i nadzorczej.

Z drugiej strony, jeśli chodzi o transformację cyfrową, mamy do czynienia z bezprecedensową rewolucją technologiczną, która ma głęboki wpływ na model biznesowy instytucji. Transformację tę można podsumować w trzech punktach: wykładniczy wzrost ilości danych oraz możliwości ich przechowywania, przetwarzania i modelowania, przy jednoczesnym obniżeniu związanych z tym kosztów; zmiana zachowań klientów w kierunku bardziej cyfrowego i świadomego profilu; oraz pojawienie się nowych konkurentów, którzy w dużym stopniu opierają się na technologii.

Na koniec warto podkreślić aktywną rolę, jaką sektor bankowy odgrywa w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (ESG), stając się kluczowym graczem w procesie zmiany systemów produkcji w gospodarce (bardziej ekologicznych i odpowiedzialnych społecznie).

Instytucje finansowe, stojąc przed wyzwaniem przekształcenia obszaru , w którym działają, odpowiadają na to wyzwanie, podejmują akcje w co najmniej czterech kierunkach: modele biznesowe, transformacja i efektywność, finanse i zarządzanie ryzykiem.

Nasza praktyka

Management Solutions świadczy usługi dla wszystkich rodzajów podmiotów na tym rynku.

Dzięki dogłębnej znajomości sektora nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w rozwiązywaniu wszelkich bieżących problemów.

Wszystkie obszary naszej wiedzy specjalistycznej mają zastosowanie w tejdziedzinie. Ponadto opracowaliśmy specjalne usługi, które są odpowiedzią na specyficzne wymagania sektora. Na szczególną uwagę zasługują te związane z działalnością w zakresie bankowości hurtowej (skarbiec , rynki kapitałowe, zarządzanie aktywami, środki płatnicze itp.), działalnością w zakresie bankowości komercyjnej i detalicznej (modele dystrybucji, wiedza o kliencie, wielokanałowość i doświadczenie klienta itp.), zarządzaniem ryzykiem działalności finansowej (we wszystkich jej aspektach), optymalizacją wykorzystywanych zasobów własnych oraz zgodnością z obowiązującymi przepisami.

Powiązane linki