Strategia

Wspieramy kierownictwo przedsiębiorstw w procesie podejmowania decyzji strategicznych

Strategię rozumiemy jako naukę wykorzystywaną przez liderów do rozwiązywania problemów. W wymiarze biznesowym strategia przyjmuje formę odpowiedniej i zrozumiałej wizji firmy, która jasno określa drogi obrane przez każdą organizację w celu maksymalizacji oczekiwań jej klientów, pracowników i udziałowców.

Wizja ta musi być uzupełniona odpowiednią realizacją taktyczną i operacyjną, która warunkuje codzienną działalność firmy.

Biorąc pod uwagę coraz bardziej zmienny charakter dzisiejszego środowiska biznesowego, strategia wymaga dużej klarowności i zdolności przewidywania, w połączeniu z wysokim poziomem praktyczności i dużą elastycznością. Definicje "pierwszego poziomu" muszą być uzupełnione konkretnymi planami działań, dostosowanymi do konkretnych możliwości i okoliczności każdej firmy.

Z drugiej strony, troska o konsekwencje zmian klimatycznych i zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarki (rozumianego jako jej zdolność do zaspokajania obecnych potrzeb ludności bez narażania dobrobytu przyszłych pokoleń) zajęła podstawowe miejsce w globalnej świadomości zbiorowej oraz w agendzie inwestorów i organów regulacyjnych, stając się istotną częścią strategii biznesowej. 

W Management Solutions uważamy, że cztery podstawowe elementy każdego strategicznego przeprojektowania to: konkretność, praktyczność, jasność i elastyczność.

Ponadto w warunkach ciągłych zmian coraz ważniejsze jest, aby firmy posiadały zdolność do wprowadzania innowacji poprzez włączanie nowych elementów, które wzbogacają ich działalność biznesową. Zrozumienie względnej pozycji w stosunku do konkurencji pozwala na przewidywanie możliwych ruchów w celu włączenia innowacji jako czynnika różnicującego strategię biznesową.

Nasza praktyka

Współpracujemy z naszymi klientami w celu poszukiwania i budowania najlepszych alternatyw dla wzrostu poprzez kształtowanie odpowiedniej strategii na poziomie korporacji i/lub jednostki biznesowej.

Współpracujemy z kierownictwem wyższego szczebla, wyjaśniając alternatywne rozwiązania, redefiniując koncepcje i określając rozwiązania ilościowe. Nasi konsultanci doskonale rozumieją perspektywę biznesową - rozumieją rynki i panujące na nich trendy - oraz wykorzystują specyficzną wiedzę o każdej firmie, jej rynkach i różnych zaangażowanych podmiotach, aby zapewnić prawidłową realizację wyzwań krótko- i średnioterminowych.

W naszym Obserwatorium Nowych Modeli Biznesowych monitorujemy i analizujemy trendy oraz innowacyjne elementy, które przyczyniają się do wzbogacenia i ewolucji różnych obszarów działalności.

 Zakres naszych usług

 • Strategia i ład korporacyjny.
 • Planowanie strategiczne i wpływ wymiaru cyfrowego.
 • Ewolucja w kierunku zrównoważonych modeli firm.
 • Zarządzanie jednostkami biznesowymi/liniami usługowymi.
 • Strategia dotycząca ludzi.
 • Zarządzanie i ulepszanie doświadczeń akcjonariuszy.
 • Ramy innowacji i ocena nowych modeli biznesowych.
 • Dostosowanie misji, wizji i celu organizacji poprzez aktywne narzędzia słuchania interesariuszy i podwójną analizę istotności.
 • Określenie planów strategicznych i ram zarządzania zrównoważonym rozwojem (zarządzanie, organizacja, metodologie, procesy zarządzania, dane i raportowanie).
 • Dostosowanie do wymogów regulacyjnych i międzynarodowych standardów (TCFD, TNFD, GRI, SASB itp.) w zakresie zrównoważonego rozwoju i ryzyka ESG.
 • Metodologie dostosowania do neutralności CO2 i ryzyka ESG.
 • Pomiar ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wpływu organizacji i projektów.

Powiązane linki