Ubezpieczenia

Pomagamy firmom ubezpieczeniowym dostosować się do nowego otoczenia

Branża ubezpieczeniowa znajduje się w środowisku głębokich zmian, które wymagają dużej zdolności adaptacji. Główne wyzwania związane są ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużeniem życia, transformacją cyfrową, wykorzystaniem danych i modelowania, poprawą efektywności operacyjnej, pojawieniem się nowych modeli biznesowych i ekosystemów, zwiększeniem środowiska kontroli i wymogów regulacyjnych, a także dostosowaniem do zasad zrównoważonego rozwoju (ESG).

W ostatnich latach, również ze względu na wpływ dyrektywy COVID-19, zmieniły się zachowania klientów, w związku z czym sieci dystrybucyjne, ubezpieczyciele i inni interesariusze, tacy jak podmioty udzielające pomocy, musieli dostosować swoje procesy do kontekstu "hybrydowego" lub wielokanałowego , a także wdrożyć plany odporności i ciągłości działania.

Szczególnie cenione są natychmiastowość, prostota i dostępność usług, a także coraz bardziej spersonalizowane podejście do wyboru nowego zakresu ochrony. Zmusza to firmy ubezpieczeniowe do podwojenia wysiłków na rzecz dostosowania się do nowych potrzeb klientów oraz dostosowania swoich propozycji wartości w bardziej innowacyjny i segmentowy sposób, co uwypukla potrzebę zastosowania nowych technologii i dostosowania cyfrowej mapy interakcji.

Ponadto zwiększona zmienność i niepewność na rynkach w wyniku pandemii, a także zmiany regulacyjne, takie jak rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) czy dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), wymagają od zakładów ubezpieczeń jeszcze większego zaangażowania w zarządzanie płynnością, kapitałem i rezerwami, a także w przetwarzanie danych klientów oraz kontrolę procesów wewnętrznych. Ze swojej strony organy regulacyjne i nadzorcze koncentrują się na przeglądzie polityki instytucji wobec klientów, a także ich struktur zarządczych i organizacyjnych. Ponadto nowe regulacje MSSF 17 oraz zmiany w Solvency II pociągają za sobą bardzo istotny rozwój w zakresie usprawniania procesów finansowych i kontroli ryzyka (z uwzględnieniem pojawiających się rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko cybernetyczne, przestępstwa finansowe, utraty reputacji, klimatyczne, pandemie itp.), przy jednoczesnym osiągnięciu większej jednorodności i przejrzystości w zarządzaniu, sprawozdawczości i informowaniu stron trzecich.

Nasza praktyka

Nasze usługi doradcze w branży ubezpieczeniowej charakteryzują się multidyscyplinarnym podejściem uzupełnionym głęboką znajomością branży, co pozwala nam reagować na wszelkiego rodzaju potrzeby firm ubezpieczeniowych, zarówno z punktu widzenia wsparcia aktuarialnego i zarządzania ryzykiem, jak i w zakresie strategii, finansów, transformacji operacyjnej, handlowej i technologicznej.

Powiązane linki