W firmie Management Solutions dążymy do uczciwego rozwiązywania problemów i wątpliwości związanych z etyką i uczciwością. Dlatego też zapewniamy zarówno specjalistom Management Solutions, jak i stronom trzecim kanał zgłaszania nieprawidłowości, który umożliwia zgłaszanie zachowań, które można uznać za nieprawidłowe, nieetyczne, niezgodne z prawem lub niewłaściwe, a które dotyczą działalności Management Solutions.

Aby zgłosić nieprawidłowe postępowanie związane z Firmą, należy skorzystać z formularza kanału etyki.


Najczęściej zadawane pytania dotyczące kanału etyki
 

Kanał Etyki zapewnia członkom MS i stronom trzecim spoza Firmy narzędzie do zgłaszania naruszeń Ram Kontroli, które regulują naszą działalność, a także naruszeń przepisów mających zastosowanie do naszych usług. Informacje o nieetycznym lub niezgodnym z prawem postępowaniu zostaną rozpatrzone w celu podjęcia odpowiednich środków dyscyplinarnych w zależności od naruszenia oraz w celu zapobieżenia podobnemu postępowaniu w przyszłości.

Istnieje obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń, które się pojawiły lub są w trakcie realizacji. W ten sam sposób należy również zgłaszać wszelkie naruszenia, które zostały zauważone jako świadek.

Kanał etyki jest obsługiwany przez Globalny QA firmy, zewnętrznego menedżera, który zapewnia odpowiednie działanie kanału i profesjonalizm w dochodzeniu i który działa niezależnie od poszczególnych menedżerów i / lub mediów.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem dostępnego linku do kanału etyki lub bezpośrednio do Globalnego QA firmy za pośrednictwem dowolnego innego kanału (telefonicznie, platforma Teams, e-mailem lub osobiście).

Nie, nie jest to konieczne. Narzędzie kanału etycznego umożliwia anonimową komunikację, dzięki czemu w żadnym momencie nikt nie pozna tożsamości informatora. Dzięki temu zarządzanie komunikacją podlega zasadom niezależności, obiektywizmu, poufności, ochrony danych, zachowania tajemnicy komunikacji, gwarancji dla osób, których dotyczy komunikacja oraz braku represji wobec informatora działającego w dobrej wierze. Powyższe oraz fakt, że zarządzanie kanałem jest zlecane podmiotom zewnętrznym oraz że zewnętrzna jednostka certyfikująca co roku poświadcza prawidłowe funkcjonowanie systemu, gwarantują bezpieczne zarządzanie informacjami. W związku z tym zachęca się do identyfikacji, jako że usprawnia to przebieg dochodzenia.

Zgłaszającemu działającemu w dobrej wierze przez cały czas gwarantowana jest wolność od represji. Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia zostanie zachowana w tajemnicy, jej anonimowość będzie zapewniona przez cały czas.